Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Automatyczny System Monitoringu służy do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, poprzez pomiar parametrów wymaganych przez regulacje urzędowe.

System monitoringu AMS umożliwia pomiar następujących parametrów:

 • NOx – suma tlenków azotu (w przeliczeniu na NO2),
 • SO2 – dwutlenek siarki,
 • CO – tlenek węgla,
 • O2 – tlen,
 • zapylenie,
 • prędkość (natężenie strumienia objętości),
 • temperatura spalin,
 • ciśnienia spalin,
 • wilgotność* spalin,
 • CO2 – tlenek węgla (opcja)

*Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji współczynnik wilgotności może być mierzony bezpośrednio w spalinach lub wyznaczany metodą bilansową, gdy gwarantuje ona uzyskanie niepewności wyniku mniejszej od 10 %. W związku z tym, że prawidłowy (dokładny) pomiar wilgoci jest bardzo drogim pomiarem zarówno na etapie inwestycji jak i eksploatacji, a osiągany efekt jest niewspółmierny do ponoszonych nakładów w  podstawowej wersji systemu proponowana jest metoda obliczeniowa.

W ramach realizacji zadania: AUTOMATYCZNY SYSTEM CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI AMS Z INSTALACJI ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW oferujemy:

 • Projekt i dokumentację podwykonawczą,
 • Dobór i dostawę urządzeń,
 • Montaż i uruchomienie systemu na obiekcie,
 • Szkolenie w zakresie eksploatacji systemu,
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • Uzgodnienia z Urzędami Ochrony Środowiska,
 • Pomiary wstępne i kalibracyjne.

W systemie stosowane są dwie metody pomiaru:

 • Metoda ekstrakcyjna dla składników gazowych,
 • Metoda in-situ dla natężenia przepływu, ciśnienia i temperatury oraz zapylenia spalin w przypadku obiektów, w których temperatura spalin jest wyższa od punktu rosy.
 • W przypadkach gdy temperatura spalin jest poniżej punktu rosy stosowane są pyłomierze ekstrakcyjne.

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Analizator Ultramat 23 firmy Siemens, pomiar metodą NDIR (NO, CO), elektrochemiczną (O2).

Wszystkie metody stosowane w systemie AMS są metodami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) w sprawie wymagań prowadzenia pomiarów wielkości emisji i ilości wody.

Do ciągłego pomiaru stężeń SO2/NO/CO/CO2 wykorzystywana jest metoda NDIR (Nie-dyspersyjna absorpcja w podczerwieni) – analizator Ultramat 23 firmy SIEMENS.

Do ciągłego pomiaru tlenu stosowana jest metoda elektrochemiczna lub inna – Ultramat 23 z wbudowana celą elektrochemiczną lub paramagnetyczną.

Zapylenie mierzone jest metodami optycznymi kalibrowanymi grawimetryczne. Pyłomierze model D-R 290, D-R 300, D-R 820 F firmy DURAG AG.

Prędkość spalin mierzona jest za pomocą różnicy ciśnień (anubara) lub metodą ultradźwiękową – miernik D-FL 100 lub D-FL 200 firmy DURAG AG.

Opcjonalnie oferowane są :

 • NO/NO2/NOX – metoda chemiluminescencyjna – analizator CLD seria 800 firmy ECO PHYSICS,
 • SO2 – metoda fluorescencji w ultrafiolecie (UV) – analizator model 6400 firmy TELEDYNE,
 • O2 – metoda paramagnetyczna – analizator OXYMAT 61 firmy SIEMENS,
 • O2 – metoda cyrkonowa – analizator Oxitrace 3220 firmy AMS,
 • Pył – metoda radiacyjna (absorpcja promieniowania b) – pyłomierz F904-20 firmy DURAG AG

W przypadku bardzo trudnych aplikacji w których spaliny zawierają duże stężenie pary wodnej lub wymagają pomiaru związków gazowych innych niż określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska (np. amoniaku) w instalacji SCR lub SCNR (redukcja tlenków azotu) proponujemy wielogazowy analizator CX 4000 firmy GASMET TECHNOLOGY wykorzystujący metodę FTIR (transformacje Fourier’a w podczerwieni do monitoringu SO2/NO/NO2/N2O/CO/CO2/NH3/HCL/HF/H2O Wszystkie pracujące w automatycznym systemie monitoringu AMS analizatory i mierniki dostarczane są wraz z certyfikatem QAL1 zawierającym wyliczoną niepewność rozszerzoną zgodnie z normą EN ISO 14956 lub PN-EN15267-3.

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Pyłomierz optyczny D-R 290 i Przepływomierz ultradźwiękowy D-FL 200 firmy DURAG.

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat blokowy objaśniający zasadę działania systemu pomiaru emisji.Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Schemat blokowy systemu monitoringu emisji spalin.

System Rozliczeniowy Emisji D-EMS 2000

Ciągły pomiar i rejestracja zmierzonych wartości pozwala na tworzenie raportów dla służb WIOŚ zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych. Komputer emisyjny służy do gromadzenia, przetwarzania, raportowania i archiwizacji informacji o stężeniach oraz emisji poszczególnych związków dla potrzeb wewnątrzzakładowych i odpowiednich urzędów. System spełnia wymagania aktualnych regulacji prawnych w zakresie systemów przetwarzania danych dla  ciągłych pomiarów emisji, oraz umożliwia wprowadzanie automatycznych i półautomatycznych bieżących procedur kontroli systemu pomiarowego z serii QAL 3.

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Schemat systemu rozliczeniowego emisji D-EMS 2000.

System komputerowy D-EMS2000 jest zgodny z takimi regulacjami jak:

 • Dyrektywa 2001/80/EC LCPD
 • Norma EN/PN 14181
 • CEN TC264 WG6
 • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) Prawo Ochrony Środowiska i jej kolejne zmiany,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 (Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181 w sprawie standardów emisji,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) w sprawie rodzajów wyników pomiarów w związku z eksploatacją instalacji lub urządzeń i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1291) w sprawie wymagań prowadzenia pomiarów
  wielkości emisji i ilości wody,
 • Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 (MP nr 57 poz. 780) w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 oraz z obwieszczeniem na rok 2011,
 • Polską Normą PN-EN 14181 „Emisji ze źródeł stacjonarnych. Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych”.