Polityka prywatności

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

OMC ENVAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-924), ul. Iwonicka 21, NIP: 526-000-03-76, REGON: 011556950, KRS: 0000186556.

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

 1. listownie na adres: ul. Iwonicka 21, 02-924 Warszawa;
 2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://envag.com.pl/kontakt/;
 3. telefonicznie pod numerem: (+48 22) 858 78 78;

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy na adres poczty elektronicznej: iodo@envag.com.pl.

III. Cele i podstawy przetwarzania

 1. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Pana/Panią, kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach, z którymi zwrócił się Pan/Pani do OMC ENVAG. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi.
 2. Kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach bieżących, w szczególności w zakresie realizacji umów między OMC ENVAG a Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami.
 3. Realizacja umów zawartych między OMC ENVAG, a Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności. Podstawa prawna: realizacja umowy, podjęcie działań przed zawarciem umowy z Panem/Panią (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.
 4. Informowanie Pana/Pani poprzez Newsletter o spotkaniach, konferencjach oraz nowościach w ofercie. Podstawa prawna: wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie takich informacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze stron internetowych, dopasowywanie ich do potrzeb użytkowników, prowadzenie marketingu własnych usług i towarów. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości oferowania klientom własnych usług i towarów.
 6. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawa prawna: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 7. Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po stronie Administratora, jak i Pana/Pani. Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych przekazanych Nam w inny sposób nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie pracownicy OMC ENVAG, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego dane osobowe zostały zebrane.

W przypadku, gdy:

 1. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy zawartej z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,
 2. kontaktował się Pan/Pani z nami, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu,
 3. przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, dane te będą przechowywane do czasu jej wycofania.

 

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać przez okres odpowiadający możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani, z tytułu umowy lub prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami. Dane adresowe podano powyżej.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i zbierania plików cookies na następujących stronach internetowych OMC Envag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  (dalej: „Serwis”):

 • envag.com.pl

Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu

Serwis: Strona internetowa lub system internetowy z którego korzysta użytkownik

Administratorem danych osobowych i operatorem serwisu jest:

OMC ENVAG Sp. z o.o.

Iwonicka 21, 02-924 Warszawa

NIP: 526-000-03-76, REGON: 011556950, KRS: 0000186556

 

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: “RODO”.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera również informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

 • osób, które kontaktują się z OMC Envag Sp. z o.o. (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail, przez formularz kontaktowy, listownie) lub z którymi kontaktuje się OMC Envag Sp. z o.o. (telefonicznie, za pośrednictwem e-mail, listownie),
 • osób, które są kontrahentami, pracownikami lub przedstawicielami kontrahentów OMC Envag Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
 • osób, które zapisały się do Newslettera prowadzonego przez OMC Envag Sp. z o.o.

 

PLIKI COOKIES

 

Co to są pliki cookies?
Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Do czego służą pliki cookies?
W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

 1. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.
 2. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu , dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
  • do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • dostosowania treści reklamowych w formie tekstowej i graficznej przy wykorzystaniu remarketingu (m. in. Google Analytics, Facebook).
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. „sesyjne” („session cookies”): Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  2. „stałe” („persistent cookies”): „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

Jak blokować działanie plików cookies?

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź, w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek, np. na poniższych stronach www:

 

Informujemy, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.