Utylizacja odpadów

Systemy utylizacji odpadów wykorzystywane w Polsce są oparte na procesach spalania,które powinno przebiegać w ściśle kontrolowany sposób, by zapewnić maksymalną efektywność procesu i możliwie najniższy poziom emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Precyzyjna aparatura kontrolno-pomiarowa i technologia dla branży utylizacji odpadów dostępna w OMC Envag ułatwia uzyskanie optymalnych parametrów spalania, stabilne utrzymywanie ich na pożądanym poziomie oraz nadzór i kontrolę nad przebiegiem każdego procesu w obrębie danej instalacji utylizującej odpady.

Procesy spalania

Skanery płomienia

Analizatory cieczy technologicznych

Pomiar CHZT

Monitoring odorów i powietrza

Analizator procesowy do wody, ścieków
i cieczy technologicznych

OMC Envag – nowoczesne systemy i technologia utylizacji odpadów

Projektujemy, wdrażamy i uruchamiamy najwyższej klasy systemy kontrolno-pomiarowe we wszystkich sektorach polskiej gospodarki już od 30 lat, nieustannie wspierając krajowy przemysł w dążeniu do niskoemisyjnej produkcji. Dzięki szerokiej wiedzy eksperckiej i bogatemu doświadczeniu praktycznemu świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie doboru rozwiązań optymalnie spełniających oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Systemy utylizacji i aparatura kontrolno-pomiarowa dla branży utylizacji odpadów to jedynie część asortymentu rozwiązań dostępnych w OMC Envag, dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą.

 

Obszerna oferta rozwiązań związanych bezpośrednio z procesami spalania

 • Systemami dozoru (skanerami) płomienia dla układów jednopalnikowych, wielopalnikowych, wielopaliwowych oraz wielopaliwowych-wielopaliwowych.
 • Palnikami zapalającymi/pilotowymi
 • Palnikami gazowymi
 • Palnikami olejowymi
 • Palnikami low NOx
 • Automatyką palnikową i systemami sterowania
 • Kontrolą procesu spalania
 • Zapalarkami wysokoenergetycznymi i wysokonapięciowymi
 • Kamerami termowizyjnymi z termografią do obserwacji procesów wysokotemperaturowych w tym procesów spalania
 • Wspomaganiem optymalizacji spalania
 • Zapalarkami plazmowymi
 • Systemami zpalającymi do pochodni
 • Doradztwem technicznym oraz doradztwem projektowym
 • Innymi zagadnieniami związanymi z inicjowaniem, przebiegiem i optymalizacją procesu spalania

Analizatory Cieczy Technologicznych

Oferujemy najbardziej kompletny zestaw produktów do ciągłego monitoringu i kontroli parametrów wody, ścieków oraz cieczy technologicznych. Nasze urządzenia pozwalają na kontrolę kluczowych parametrów, takich jak: OWO, ChZT, BZT, SAC, Nog, NOx, Pog, temp., pH, DO, Redox, mętność, chlorki, krzem, sód, przewodność, zasadowość, twardość, olej w wodzie i wielu innych.

Nasze urządzenia umożliwiają precyzyjną kontrolę procesów dzięki wykorzystaniu produktów wysokiej klasy, wysokiej dokładności pomiarowej, łatwości obsługi oraz niezwykłej wytrzymałości. Ponadto nasze rozwiązania przynoszą redukcję kosztów eksploatacyjnych.

Szybki pomiar ChZT online bez odczynników

Analizator QuickCOD ultra

Ścieki przemysłowe rafineryjne surowe, z procesów chemicznych, czy ścieki z zakładów mleczarskich, papierniczych lub farbiarstwa: QuickCOD_ultra oferuje niespotykaną elastyczność oraz możliwość pracy w różnorodnych zastosowaniach i z różnymi typami ścieków. Analizator wykorzystuje technikę oznaczania ChZT, która nie wymaga użycia toksycznych odczynników, dzięki czemu spełnia wymagania ekologiczne oraz wpływa na poprawę ekonomiki przedsiębiorstw, zapewniając ciągłe i bezawaryjne monitorowanie ładunku ścieków.

Automatyczny monitoring odorów i powietrza

Systemy stacjonarne do monitorowania odorów i atmosfery w i wokół oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i innych, z których może następować emisja siarkowodoru, merkaptanów, amoniaku. Czułość urządzeń przy wykrywaniu merkaptanów na poziomie 1ppb (opcjonalnie nawet na poziomie ppt), zapewnia ścisłą kontrolę i spełnienie wymagań rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.  Rezultaty pomiarów to pozwalają na dokładną analizę składników odorów z rozróżnieniem na poszczególne związki lub w odniesieniu do parametru sumarycznego czyli siarki całkowitej. Automatyczna kalibracja przy pomocy wewnętrznego wzorca oraz powietrze jako gaz nośny to duże zalety systemu znacznie wydłużające jego bezobsługową pracę.

Analizator procesowy do wody, ścieków i cieczy technologicznych

AccuSeries

AccuSeries to linia analizatorów procesowych do wody, ścieków i cieczy technologicznych, umożliwiających precyzyjną kontrolę procesów. Seria ta dzieli się na dwa modele: AccuColor i AccuSense.  AccuColor wykorzystuje metody kolorymetryczne, m.in. miareczkowanie kolorymetryczne. AccuSense wykorzystuje techniki miareczkowania potencjometrycznego jak również elektrody jonoselektywne (ISE).

Dokładność i powtarzalność wyników wynosi ±2% zakresu. Metody pomiarowe są dobierane na podstawie matrycy próbki w celu minimalizacji wpływu substancji przeszkadzających; urządzenie może być skonfigurowane pod kątem możliwości analizy wg referencyjnej normy pomiarowej.

AccuSeries daje możliwość sterowania procesem bezpośrednio z urządzenia – dzięki protokołom komunikacyjnym analizator na podstawie wskazań może sterować procesem.

 

 • praca w czasie rzeczywistym,
 • szeroki zakres pomiarów fizykochemicznych  (od ppb do %)

Utylizacja odpadów systemy i aplikacje

Systemy monitoringu stanu technicznego płaszcza pieca obrotowego

Monitorowanie stanu technicznego płaszcza, wymurówki i pierścieni płaszcza pieca obrotowego za pomocą kamery termowizyjnej poprzez analizę rozkładu te …