Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Automatyczny System Monitoringu służy do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, poprzez pomiar parametrów wymaganych przez regulacje urzędowe.

Więcej informacji
Dowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:


Automatyczny System Monitoringu służy do ciągłego pomiaru emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery, poprzez pomiar parametrów wymaganych przez regulacje urzędowe.

System monitoringu AMS umożliwia pomiar następujących parametrów:

 • NOx – suma tlenków azotu (w przeliczeniu na NO2),
 • SO2 – dwutlenek siarki,
 • CO – tlenek węgla,
 • O2 – tlen,
 • zapylenie,
 • prędkość (natężenie strumienia objętości),
 • temperatura spalin,
 • ciśnienia spalin,
 • wilgotność* spalin,
 • CO2 – tlenek węgla (opcja)

*Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji współczynnik wilgotności może być mierzony bezpośrednio w spalinach lub wyznaczany metodą bilansową, gdy gwarantuje ona uzyskanie niepewności wyniku mniejszej od 10 %. W związku z tym, że prawidłowy (dokładny) pomiar wilgoci jest bardzo drogim pomiarem zarówno na etapie inwestycji jak i eksploatacji, a osiągany efekt jest niewspółmierny do ponoszonych nakładów w  podstawowej wersji systemu proponowana jest metoda obliczeniowa.

W ramach realizacji zadania: AUTOMATYCZNY SYSTEM CIĄGŁEGO MONITORINGU EMISJI AMS Z INSTALACJI ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW oferujemy:

 • Projekt i dokumentację podwykonawczą,
 • Dobór i dostawę urządzeń,
 • Montaż i uruchomienie systemu na obiekcie,
 • Szkolenie w zakresie eksploatacji systemu,
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
 • Uzgodnienia z Urzędami Ochrony Środowiska,
 • Pomiary wstępne i kalibracyjne.

W systemie stosowane są dwie metody pomiaru:

 • Metoda ekstrakcyjna dla składników gazowych,
 • Metoda in-situ dla natężenia przepływu, ciśnienia i temperatury oraz zapylenia spalin w przypadku obiektów, w których temperatura spalin jest wyższa od punktu rosy.
 • W przypadkach gdy temperatura spalin jest poniżej punktu rosy stosowane są pyłomierze ekstrakcyjne.

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Analizator Ultramat 23 firmy Siemens, pomiar metodą NDIR (NO, CO), elektrochemiczną (O2).

Wszystkie metody stosowane w systemie AMS są metodami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) w sprawie wymagań prowadzenia pomiarów wielkości emisji i ilości wody.

Do ciągłego pomiaru stężeń SO2/NO/CO/CO2 wykorzystywana jest metoda NDIR (Nie-dyspersyjna absorpcja w podczerwieni) – analizator Ultramat 23 firmy SIEMENS.

Do ciągłego pomiaru tlenu stosowana jest metoda elektrochemiczna lub inna – Ultramat 23 z wbudowana celą elektrochemiczną lub paramagnetyczną.

Zapylenie mierzone jest metodami optycznymi kalibrowanymi grawimetryczne. Pyłomierze model D-R 290, D-R 300, D-R 820 F firmy DURAG AG.

Prędkość spalin mierzona jest za pomocą różnicy ciśnień (anubara) lub metodą ultradźwiękową – miernik D-FL 100 lub D-FL 200 firmy DURAG AG.

Opcjonalnie oferowane są :

 • NO/NO2/NOX – metoda chemiluminescencyjna – analizator CLD seria 800 firmy ECO PHYSICS,
 • SO2 – metoda fluorescencji w ultrafiolecie (UV) – analizator model 6400 firmy TELEDYNE,
 • O2 – metoda paramagnetyczna – analizator OXYMAT 61 firmy SIEMENS,
 • O2 – metoda cyrkonowa – analizator Oxitrace 3220 firmy AMS,
 • Pył – metoda radiacyjna (absorpcja promieniowania b) – pyłomierz F904-20 firmy DURAG AG

W przypadku bardzo trudnych aplikacji w których spaliny zawierają duże stężenie pary wodnej lub wymagają pomiaru związków gazowych innych niż określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska (np. amoniaku) w instalacji SCR lub SCNR (redukcja tlenków azotu) proponujemy wielogazowy analizator CX 4000 firmy GASMET TECHNOLOGY wykorzystujący metodę FTIR (transformacje Fourier’a w podczerwieni do monitoringu SO2/NO/NO2/N2O/CO/CO2/NH3/HCL/HF/H2O Wszystkie pracujące w automatycznym systemie monitoringu AMS analizatory i mierniki dostarczane są wraz z certyfikatem QAL1 zawierającym wyliczoną niepewność rozszerzoną zgodnie z normą EN ISO 14956 lub PN-EN15267-3.

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Pyłomierz optyczny D-R 290 i Przepływomierz ultradźwiękowy D-FL 200 firmy DURAG.

Poniżej przedstawiono uproszczony schemat blokowy objaśniający zasadę działania systemu pomiaru emisji:

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Schemat blokowy systemu monitoringu emisji spalin.

System Rozliczeniowy Emisji D-EMS 2000

Ciągły pomiar i rejestracja zmierzonych wartości pozwala na tworzenie raportów dla służb WIOŚ zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych. Komputer emisyjny służy do gromadzenia, przetwarzania, raportowania i archiwizacji informacji o stężeniach oraz emisji poszczególnych związków dla potrzeb wewnątrzzakładowych i odpowiednich urzędów. System spełnia wymagania aktualnych regulacji prawnych w zakresie systemów przetwarzania danych dla  ciągłych pomiarów emisji, oraz umożliwia wprowadzanie automatycznych i półautomatycznych bieżących procedur kontroli systemu pomiarowego z serii QAL 3.

Stacjonarny system monitoringu emisji zgodny z metodykami referencyjnymi

Schemat systemu rozliczeniowego emisji D-EMS 2000.

System komputerowy D-EMS2000 jest zgodny z takimi regulacjami jak:

 • Dyrektywa 2001/80/EC LCPD
 • Norma EN/PN 14181
 • CEN TC264 WG6
 • Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627) Prawo Ochrony Środowiska i jej kolejne zmiany,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.12.2005 (Dz.U. 2005 nr 260 poz. 2181 w sprawie standardów emisji,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) w sprawie rodzajów wyników pomiarów w związku z eksploatacją instalacji lub urządzeń i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji,
 • Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. (Dz.U. Nr 206, poz. 1291) w sprawie wymagań prowadzenia pomiarów
  wielkości emisji i ilości wody,
 • Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 (MP nr 57 poz. 780) w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 oraz z obwieszczeniem na rok 2011,
 • Polską Normą PN-EN 14181 „Emisji ze źródeł stacjonarnych. Zapewnienie jakości automatycznych systemów pomiarowych”.