Skutecznie zwalczamy i zapobiegamy wtórnemu rozwojowi bakterii Legionella w instalacjach CWU z wykorzystaniem renomowanych urządzeń marki Grundfos

System usuwania i zwalczania bakterii Legionella

Generator dwutlenku chloru Oxiperm Pro

Urządzenia Gospodarki Wodno-Ściekowej

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące Legionelli i jej eliminowania.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami z Działu Urządzeń Gospodarki Wodno-Ściekowej

22 858 78 78

wod@envag.com.pl

Zwalczanie Legionelli

Najbardziej popularną metodą walki z Legionellą jest stosowanie dwutlenku chloru (ClO2), który jest silnym i skutecznym czynnikiem utleniającym i dezynfekującym powszechnie stosowanym w uzdatnianiu wody pitnej i przemysłowej. Jest ok. 3 razy skuteczniejszy niż chlor, przy tej samej dawce. Dozowany do sieci wodociągowej skutecznie zabezpiecza ją przez dwukrotnie dłuższy okres niż podchloryn sodu. Nie powoduje pogorszenia właściwości organoleptycznych wody, jak ma to miejsce w przypadku chloru/podchlorynu sodu. Sam związek jest niestabilny (ulega rozkładowi pod wpływem takich czynników jak: światło, temperatura, czas, wibracje), dlatego wytwarzany jest w miejscu dozowania, w generatorach. Dwutlenek chloru, który nie wszedł w reakcję (utlenianie, dezynfekcja), samoczynnie po pewnym czasie rozpada się do postaci chlorynów i chloranów. Ich suma w odniesieniu do wody pitnej jest ograniczona przez polskie prawo do poziomu 0,7mg/l.

System usuwania i zwalczania bakterii Legionella

Generator dwutlenku chloru Oxiperm Pro

System usuwania i zwalczania bakterii Legionella

Generator dwutlenku chloru Oxiperm Pro

System pracy generatora

System pracy generatora polega na doprowadzeniu do generatora sygnału impulsowego z wodomierza kontaktowego. Wodomierz zainstalowany jest na rurociągu. Dozowanie dwutlenku chloru odbywa się za pomocą zintegrowanej z generatorem pompki dozującej, proporcjonalnie do przepływu, z dawką programowaną na panelu sterującym generatora.

Zasada działania generatora

Zasada działania generatora polega na dozowaniu w sposób ciągły dwutlenku chloru, proporcjonalnie do przepływu wody, na podstawie sygnału z wodomierza wyposażonego w wyjście impulsowe. Urządzenie pobiera reagenty  ze zbiorników handlowych 30l  oraz wodę bezpośrednio z zewnętrznego przyłącza. Roztwór ClO2 wytwarzany jest w reaktorze umieszczonym nad zbiornikiem magazynowym wytworzonego roztworu. Po osiągnięciu poziomu minimum w zbiorniku magazynowym zostaje on uzupełniony automatycznie z reaktora przy wykorzystaniu zjawiska lewara hydraulicznego. Roztwór dwutlenku chloru ze zbiornika magazynowego podawany jest do punktu dozowania za pomocą precyzyjnej cyfrowej pompy dozującej. Generator posiada zintegrowany sterownik do kontroli procesu produkcji i dozowania dwutlenku chloru.

Najczęściej stosowane generatory pracują samodzielnie i automatycznie na tzw. rozcieńczonych reagentach (kwas solny HCl 9% i chloryn sodu NaClO2 7,5%), dostarczanych w opakowaniach handlowych 30l przez wyspecjalizowane firmy.

Obsługa z reguły ogranicza się do: wymiany pojemników z chemikaliami po ich wyczerpaniu (nie wymaga samodzielnego przelewania odczynników, jedyne podmienienia pojemników) oraz kontroli komunikatów na panelu operacyjnym generatora (możliwość przekazu kablem sygnału awarii do pomieszczenia nadzoru)

Zalecana jest także okresowa kontrola i konserwacja systemu przez serwis, np. co pół roku.

Zalety zastosowania generatora

 

 • metoda wytwarzania ClO2 przy pomocy tzw. rozcieńczonych reagentów zapewnia wyskoki poziom bezpieczeństwa,
 • generator wyposażony jest w szereg czujników kontroli pracy, każda nieprawidłowość wywołuje zatrzymanie procesu i sygnał alarmowy,
 • tace ochronne pod pojemniki reagentów zabezpieczają przed ew. rozlaniem przy uszkodzeniu pojemnika,
 • tace i linie ssące są różnych kolorach i są odpowiednio oznaczone, aby nie pomylić reagentów,
 • generator wyczerpuje bezpośrednio pojemniki handlowe, brak operacji obsługi z reagentami,
 • dwutlenek chloru jest dozowany proporcjonalnie do przepływu, co zapewnia bezpieczeństwo dla konsumentów i brak istotnego zagrożenia korozją dla instalacji wewnętrznych, brak oddziaływania na pH wody.

Co to jest Legionella?

Pomimo tego, iż od zdiagnozowania problemu minęło już prawie 40 lat bakterie Legionella stanowią nadal ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Legionella w budynkach użyteczności publicznej

Występowanie bakterii Legionella w budynkach użyteczności publicznej jest dużym problemem. Szczególnie dotyczy to domów opieki pomocy społecznej (DPS), hoteli, szpitali i basenów.

Legionella w przemyśle

Instalacja systemu oczyszczania basenu chłodni firmy LAKOS pomaga uniknąć nagromadzania bakterii odpowiadających za chorobę zwaną legionellozą.

Zwalczanie Legionelli

Najbardziej popularną metodą walki z Legionellą jest stosowanie dwutlenku chloru (ClO2), który jest silnym i skutecznym czynnikiem utleniającym i dezynfekującym.

Co to jest Legionella?

Pierwszy udokumentowany początek problemów z bakterią legionella datuje się na połowę lat 70’. Wtedy to w Stanach Zjednoczonych część weteranów amerykańskich sił ekspedycyjnych, uczestniczących w zorganizowanym dla nich zjeździe, została zainfekowana chorobą, której objawy były zbliżone do zapalenia płuc. W 1976 roku zostały zidentyfikowane bakterie odpowiedzialne za ta chorobę, a ich odkrywca Don J Brenner zaproponował nazwę nowej choroby jako legionelloza (choroba legionistów). Nie wszystkie bakterie z grupy Legionella mogą jednak powodować chorobę, jedną z najniebezpieczniejszych jest gatunek legionella pneumophila.

Pomimo tego, iż od zdiagnozowania problemu minęło już prawie 40 lat, bakterie Legionella stanowią nadal ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Największe niebezpieczeństwo związane z bakterią Legionella wynika z jej bytowania w instalacjach CWU w miejscach publicznych, takich jak: hotele, szpitale, domy opieki społecznej (DPS), a także różnego typu obiekty sportowe. Potencjalnie, rozwój bakterii w tych instalacjach, z których czerpie ciepłą wodę znaczna liczba użytkowników, może doprowadzić do dużej liczby zakażeń. Istotne również jest to, że szczególnie narażona na zarażenie i rozwój choroby jest grupa ludzi o obniżonej odporności, jak na przykład niektórzy pacjenci szpitali.

Bakterie Legionella nie wszędzie rozwijają się w takim samym tempie. Szybkiemu rozwojowi bakterii sprzyja konkretne środowisko – obecność osadu biologicznego (biofilmu) wraz z kamieniem kotłowym, a także odpowiednia temperatura wody.

Biofilm powstaje bardzo szybko na powierzchni układów wodnych. W ciągu kilku godzin tworzy się w układzie warstwa organiczna jako wynik aktywności życiowej mikroorganizmów. Bakterie przyczepiają się do powierzchni, tworząc mikro kolonie. Te, dalej rosnąc, łączą się ze sobą dając warstwę mikrobiologiczną. Ten proces dojrzewa i kolonie bakterii powiększają się, rozwijając w obszarze fazy wodnej. Biofilm wyłapuje produkty korozji nieorganicznej i kamienia kotłowego oraz szczątki rozłożonych tkanek pochodzących z innych mikroorganizmów, które dostarczają składniki pokarmowe. Następnie inne mikroorganizmy, takie jak: grzyby, pierwotniaki, okrzemki i nawet małe nicienie kolonizują biofilm. Biofilm powoduje problemy, takie jak: redukcja szybkości przepływu wody, zmniejszenie wymiany ciepła, zatory z powodu tworzącego się szlamu, korozja z powodu obecności bakterii redukujących siarczany w obszarach beztlenowych biofilmu. To właśnie biofilm odgrywa kluczową rolę w rozwoju Legionelli.

Jednym z warunków do optymalnego rozwoju bakterii z rodzaju Legionella jest odpowiednia temperatura. Ogólnie przyjmuje się, że najlepsze warunki do wzrostu bakterii to 25-42oC. W niższej temperaturze mikroorganizmy mogą przejść w stan uśpienia trwający dłuższy czas. W wyższej temperaturze od 42oC do 45oC ich wzrost jest ograniczony, a powyżej 45oC drobnoustroje zaczynają obumierać, przy czym przekroczenie temperatury 60oC powoduje masowe obumieranie Legionelli.

Legionella w budynkach użyteczności publicznej

Występowanie bakterii legionella w budynkach użyteczności publicznej jest dużym problemem.

 

Walka z legionellą jest możliwa w 2 etapach.

Etap 1

Usuwanie przyczyn, czyli etap projektowy – można znacznie ograniczyć możliwość pojawienia się bakterii w instalacji (odpowiedni dobór orurowania i armatury, uniknięcie martwych odcinków w rurociągu CWU, izolowanie rur CWU w celu uniknięcia nagrzewania rur z zimną wodą).

Etap 2

Usuwanie objawów- usunięcie bakterii, która została wykryta w instalacjach. Do najbardziej popularnych metod walki z Legionellą należą:

 • przegrzewy instalacji (temperatura powyżej 70oC),
 • ultrafiltracja,
 • promieniowanie UV,
 • dozowanie zawiązków chloru (m.in. podchloryn sodu),
 • dezynfekcja dwutlenkiem chloru.

Każdy sposób generuje pewne problemy. Przegrzew instalacji powoduje znaczne koszty związane z zużyciem dużej ilości energii cieplnej, znacznymi stratami wody oraz możliwością poparzenia się gorącą wodą przez użytkowników. Ultrafiltracja natomiast nie usuwa biofilmu, który zasiedla instalację.

Zastosowanie promieniowania UV generuje wysokie koszty i nie daje gwarancji eliminacji powtórnego zakażenia błony biologicznej w instalacji. Związki chloru zaś mogą powodować zmianę właściwości smakowych i zapachowych wody oraz, przy tych samych dawkach, są mniej skuteczne niż dwutlenek chloru.

Zastosowanie dwutlenku chloru nie spowoduje zmiany właściwości organoleptycznych wody, a pomoże usunąć biofilm, który jest siedliskiem bakterii Legionella oraz zabezpieczy przed wtórnym zakażeniem. Stosowanie dwutlenku chloru ma jednak sens tylko wtedy, gdy dwutlenek jest stale dozowany do instalacji.

Legionella w przemyśle

Instalacja systemu oczyszczania basenu chłodni firmy LAKOS pomaga uniknąć nagromadzania bakterii odpowiadających za chorobę zwaną legionellozą. 

System oczyszczania chłodni firmy LAKOS, w skład którego wchodzą prawidłowo rozmieszczone wewnątrz basenu dysze wylotowe HydroBooster (kierujące zanieczyszczenia obecne w basenie do systemu firmy LAKOS), stanowi jakościowe rozwiązanie o następujących właściwościach:

 • brak ruchomych części podlegających zużyciu i wymagających dokonywania wymian,
 • zerowa strata cieczy,
 • po zainstalowaniu system pracuje bez przestojów,
 • dysze HydroBooster umożliwiają bardziej równomierne rozprowadzanie mniejszych ilości biocydów poprzez orurowanie układu oczyszczania,
 • mniejsza odpowiedzialność prawna oraz zwiększone bezpieczeństwo personelu, dzięki redukcji ryzyka wdychania i ekspozycji na bakterie Legionella.

Zapytaj o cenę rozwiązania do zwalczania bakterii Legionella!