Pyłomierze

Pyłomierze

W ofercie znajduje się cała gama pyłomierzy do ciągłego monitorowania stężeń pyłu w gazach odlotowych wykorzystujących metody optyczne oraz tryboelektryczną, Pyłomierze służące do monitoringu emisji posiadają certyfikat QAL1 zgodni z normą EN 15267 – 3 oraz PN – EN 14181. W zależności od parametrów mierzonych spalin oferowane są pyłomierze in-situ lub ekstrakcyjne. Podstawowe zastosowania to ciągły monitoring emisji oraz kontrola sprawności filtrów. W ofercie znajdują się również pyłomierze imisyjne i poborniki wysokoobjętościowe do pomiaru zapylenia powietrza

Produkty:

PCME View 370

pyomierz qal 991Pyłomierz  PCME View 370 wykorzystuje unikalną, opatentowaną technologię PCME EletroDynamic™- elektryfikacji sondy. Część elektroniki pyłomierza mierzy przebieg prądu wywołanego cząstkami oddziałującymi na uziemiony pręt wsunięty do wnętrza komina. Z sygnału wydzielane jest pasmo częstotliwości i odfiltrowywany przebieg prądu stałego wywołany

PCME Pyłomierz QAL 991

pyomierz qal 991Pyłomierz pracujący w oparciu o metodę elektrodynamiczną.  Opatentowana technologia ElectroDynamic™ polega na pomiarze przebiegu prądu wywołanego cząstkami oddziałującymi na uziemiony czujnik i odseparowaniu pasma częstotliwości, z którego następnie odfiltrowywany jest przebieg prądu stałego powstający przez zderzenia cząstek pyłu.

PCME View 580

pcme view 580Pyłomierz View 580 pracuje w oparciu o metodę dynamicznej nieprzezroczystości (Dynamic Opacity). Technika ta monitoruje zmiany ilości światła odbieranego z wiązki emitowanej przez nadajnik po przeciwnej stronie komina. Zmiany są skutkiem zmienności stężenia cząstek tłumiących światło wiązki. PCME View 580 oblicza dynamiczną reakcję (stosunek zmiany ilości światła do natężenia światła lub zaciemnienia). Metodę tę cechuje dodatkowo nieczułość na zanieczyszczenie soczewek. Jego głównymi zaletami są wysoka dokładność pomiaru, mocna budowa i niezawodność pracy.

PCME Leak Alert 80

leak alert 80Leak Alert 80 – pyłomierz spełniający europejskie wymagania stawiane urządzeniom do monitoringu filtrów.  Posiada  certyfikat TÜV – EN15859. Model Leak Alert 80 może zostać  przeskalowany do odczytu w mg/m3, daje nam to możliwość nie tylko monitorowania szczelności worków filtracyjnych a także pomiaru stężenia pyłu. Pyłomierz dostępny jest w wersji zintegrowanej (sonda + przetwornik) jak i w wersji rozdzielnej.

PCME Pyłomierz QAL 181

pylomierz_qal_181_smallPyłomierz PCME QAL 181 jest odpowiedni dla wykonywania pomiarów emisji cząstek stałych z większości instalacji odpylania. Nadaje się zarówno do pomiarów  emisji pyłów po filtrach workowych jak i po instalacji filtrów elektrostatycznych, spełnia najwyższe wymagania dotyczące pomiarów emisyjnych. Przystosowany do pomiarów niskich (<1mg/m3) stężeń cząstek jak i dużych stężeń pyłu.

PCME Pyłomierz QAL 181 WS

pylomierz_qal181_ws_smallPCME jest rozwojową firmą działającą w branży inżynierii środowiska, wyspecjalizowaną w zagadnieniach pomiarów zapylenia w procesach przemysłowych. Firma cieszy się światową renomą dzięki niezawodności, innowacyjności oraz jakości technologii wykorzystywanych w ramach produkowanych urządzeń do monitorowania stężenia i masy emisji pyłu dla spełnienia wymagań wynikających z uwarunkowań prawnych, ochrony środowiska i kontroli procesowej.

PCME Pyłomierz Leak Alert 73

pylomierz_leak_alert_73PCME jest rozwojową firmą działającą w branży inżynierii środowiska, wyspecjalizowaną w zagadnieniach pomiarów zapylenia w procesach przemysłowych. Firma cieszy się światową renomą dzięki niezawodności, innowacyjności oraz jakości technologii wykorzystywanych w ramach produkowanych urządzeń do monitorowania stężenia i masy emisji pyłu dla spełnienia wymagań wynikających z uwarunkowań prawnych, ochrony środowiska i kontroli procesowej.

Pyłomierz optyczny D-R 290 do pomiaru stężeń pyłu w mg/m3

D-R 290_500_smallPyłomierz optyczny in-situ do ciągłego monitoringu stężenia pyłu. Działa na zasadzie pomiaru osłabienia natężenia wiązki światła pochłanianej przez cząstki pyłu po dwukrotnym przejściu wzdłuż średnicy kanału spalinowego. Zbudowany jest z dwóch głowic nadajnika/odbiornika i montowanego po przeciwnej stronie lustra. Optyka pyłomierza chroniona jest przez nadmuchiwane powietrze. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181 i rozporządzeniem Ministra Środowiska.

Pyłomierz D-R 300

D-R_300_w500_smallPyłomierz optyczny in-situ do ciągłego monitoringu zapylenie lub zaczernienia spalin. Działa na zasadzie pomiaru światła rozproszonego wstecznie przez cząstki pyłu. Zbudowany jest z głowicy nadawczo-odbiorczej oraz pułapki światła instalowanej po przeciwnej stronie głowicy w celu pochłaniania promieniowania, które nie zostało odbite. Pyłomierz rozproszeniowy służy do pomiaru niskich stężeń pyłu. Najmniejszy zakres to 0 – 1 mg/m3. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

D-R 800 Pyłomierz firmy DURAG

D-R_800_w500_smallPyłomierz optyczny, który posiada wbudowane laserowe źródło promieniowania. Miernik służy do ciągłego monitoringu stężeń pyłu, działający na zasadzie pomiaru rozpraszania wiązki światła laserowego przez cząstki pyłu niesione w strumieniu gazu. Komora pomiarowa znajduje się na końcu sondy (lancy) wprowadzanej bezpośrednio w strumień spalin. Układ pomiarowy jest przedmuchiwany powietrzem otoczenia. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska

D-R 820F Pyłomierz ekstrakcyjny firmy DURAG

D-R-820f_600-smallPyłomierz ekstrakcyjny, laserowy do ciągłego monitoringu emisji pyłu w spalinach mokrych, których temperatura jest niższa od temperatury punktu rosy. Zbudowany jest sondy służącej do zasysania próbki na zewnątrz przewodu spalinowego, gdzie znajduje się komora pomiarowa z wbudowanym układem laserowym. Próbka spalin przed dotarciem do komory jest rozcieńczana gorącym powietrzem aby uniknąć kondensacji. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

D-RX 250 Sonda do pomiaru pyłu, przepływu, ciśnienia i temperatury firmy DURAG

D-RX-250_w500-smallZintegrowany system do ciągłego i jednoczesnego pomiaru stężeń pyłu oraz prędkości spalin lub gazów odlotowych. Zbudowany z wielootworowej sondy typu anubara z zintegrowanym czujnikiem tryboelektrycznym. .Do sondy można podłączyć czujnik temperatury i ciśnienia Pomiar pyłu odbywa się na zasadzie pomiaru ładunku przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Pomiar prędkości przepływu oparty jest o różnicę ciśnień (anubara). Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

D-R 220 optyczny miernik zapylenia firmy DURAG

D-R-220_550-smallPyłomierz optyczny do ciągłego monitoringu stężenia pyłu spalinach i gazach odlotowych służący do kontroli sprawności elektrofiltrów i filtrów workowych.. Działa na zasadzie pomiaru zmniejszenia natężenia światła w wyniku pochłaniania przez pył po dwukrotnym przejściu przez kanał. Składa się z głowicy nadawczo odbiorczej i lustra w obudowach IP 65 montowanych po przeciwległych stronach kanału spalin. Pyłomierz kalibrowany jest metodą grawimetryczną. Wynik transmitowany jest sygnałem analogowym lub cyfrowym w formacie MODBUS RTU.

F- 904-20/MD

F904-40-smallPyłomierz ekstrakcyjny służący do ciągłego pomiaru pyłu w spalinach mokrych w których pojawiają się krople kondensatu. Miernik wykorzystuje metodę absorpcji promieniowania Beta przez cząstki pyłu osądzające się na przesuwającej się taśmie filtracyjnej. Jest to bezpieczna metoda z zastosowaniem izotopu węgla C14 którego niska emisja źródła promieniowania beta nie wymaga żadnych pozwoleń. Zmierzone w ten sposób stężenie pyłu nie zależy od jego barwy, kształtu, gęstości i składu chemicznego. System zbudowany jest z sondy probierczej do izokinetycznego zasysania próbki, węża grzanego do transportu próbki i jednostki pomiarowej. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 141181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

D-FW 231,231,235,240/Ex monitor filtrów odpylających firmy DURAG

D-FW 240ex_400x200-smallPyłomierz tryboelektryczny służący do ciągłej kontroli sprawności filtrów workowych. Pyłomierz mierzy stężenie pyłu na zasadzie pomiaru ładunku elektrycznego/elektrostatycznego przekazywanego od cząstek do sondy (pomiar tryboelektryczny). Monitor filtrów workowych oferowany jest w dwóch wersjach: jako pojedyncza sonda z panelem kontrolnym lub jako zestaw wielu sond podłączonych do tego samego panelu lub jako sondy z wyjściem analogowym do podłączenia do istniejącego sterownika. Produkowana jest również wersja do strefy zagrożonej wybuchem.

EP1000a

Ep1000a-smallPyłomierz laserowy in-situ do ciągłego monitoringu stężenia pyłu w spalinach zarówno mokrych jak i suchych. Pomiar oparty jest o metodę odbicia wstecznego (rozproszenia) wiązki laserowej. Ilość światła odbitego jest wprost proporcjonalna do stężenia pyłu. Miernik składa się z głowicy nadawczo-odbiorczej oraz pułapki światła nieodbitego montowanej po przeciwnej stronie kanału spalin. Pyłomierz może być stosowany do pomiarów niskich stężeń pyłu w spalinach mokrych. Pyłomierz posiada certyfikat QAL1 zgodny z normą PN-EN 14181, a metodyka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska.

VEREWA 701-20

F701-20-smallAnalizator F 701 -20 służy do ciągłego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM 2,5 lub całkowitego w powietrzu atmosferycznym. Analizator zbudowany jest z grzanej głowicy separującej pył zawieszony oraz układu analitycznego, pompy ssącej i sterownika do automatycznego zarządzania pracą urządzenia. Pyłomierz działa na zasadzie absorpcji przez cząstki pyłu promieniowania emitowanego przez źródło C14. Pył zasysany przez pompę osadza się na przesuwanej automatycznie ponad źródłem promieniowania taśmie filtracyjnej. Analizator pracując w automatycznych sieciach monitoringu imisji.

DHA-80 pobornik wysokoobjętościowy pyłu zawieszonego PM 2,5 firmy DIGITEL

DHA80-smallPobornik – Sampler wysokoobjętościowy 1 m3/min (HVS) służy do pomiaru pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5, PM 1 w powietrzu. Może być instalowany jako urządzenie wolno stojące na zewnątrz lub w pomieszczeniach np. kontenerach pomiarowych. Zbudowany jest z głowicy pomiarowej do separacji pyłu o określonych rozmiarach oraz jednostki centralnej z wbudowaną pompą i kontrolerem przepływu. Pompa charakteryzuje się bardzo cichą pracą. Sampler posiada układ do automatycznej wymiany kaset z filtrami i w ten sposób może pracować bezobsługowo przez 14 dni. Wszystkie informacje o parametrach pobornika przechowywane są w pamięci urządzenia. DHA 80 firmy Digitel otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN12341.